АРХИВ>
 

Скоро на сайта ще поместим следващата публикация в областта на Енергитичната Физика.

В статията ПОЛЯРИЗАЦИЯ И ДИСКРЕТИЗАЦИЯ изследваме НКМ в светлината на фундаменталните сили (Абсолютната Ентропия и Абсолютната Гравитация) и установяваме, че енергията е поляризирана от същите.

По-нататък изследваме поведението на поляризирания модел при резки взаимодействия с екстремални разлики във време-пространството. При такива обстоятелства промяната на пулсацията не е в състояние рязко да поеме голяма разлика, което води до дискретизация - разцепване на енергията.

Благодарение на Дискретизирания Квантов Модел (ДКМ) логично обяснение намират фундаменталните характеристики на материята (маса, импулс, магнитен момент, заряд др.). Също така материята и антиматерията стават разбираеми, а чрез допълнителната му дискретизация (последващото разцепване) получаваме механизъм за обяснение на загадъчните явления в микросвета.

И накрая, но не на последно място, посредством модела могат да бъдат изведени познатите ни в природата сили само от Абсолютната Ентропия и Абсолютната Гравитация.

Поради многото писма които получихме относно Мисловните Матрици нарушихме традицията и пуснахме по-рано следващата статия - ДОГМАТИЧНИТЕ МАТРИЦИ.

Много от читателите определят разработките ни като Информационна Психология. Ние донякъде сме съгласни с тях.

В ДОГМАТИЧНИТЕ МАТРИЦИ доразвиваме системата разум-реалност от информационна в енерго-информационна. За целта добавяме Реален Изпълнителен Спектър (РИЗ) и мотограми към сензограмите и Реалния Информационен Спектър (РИС).

По-нататък изясняваме, че ограничеността на сетивния и моторния апарат, несъответствието помежду им и по отношение на РИС и РИЗ в съчетание със собствената ограниченост на разума, водят до качествено-количествена относителност. В следствие на това се наблюдава бъркане на качествени и количествени разлики, на производни и съставни, и дори на причини и следствия.

Оказва се, че в процеса на развитие на разума догматичността на представите е нещо съвсем нормално. Догматичността изразява динамичното несъответствие на мисловните матрици с реалната матрица в процеса на развитие. Даваме примери за бъркане на качествени и количествени разлики и съставни и производни. Изследваме конкуренцията, като двигател на развитието на разума и разглеждаме дуализма на човешката същност, изразяваща се в процесите на съществуване - осъществяване. В тази светлина изясняваме хомоцентризма и абстракцията. Накратко се спираме на догматичността в религиозното и научното развитие.

По-нататък разглеждаме реалността и разумът, като единство налагащо възприемането на разума, като производна-съставна на реалността. Вплитаме в системата разум-реалност културната и природната среда. В новия енерго-информационен модел <разум - културна среда - природна среда - реалност> се синхронизират баланса и развитието на всички производни-съставни.

В заключение виждаме бъдещето, като единство на развиващото се културно многообразие в условията на екологичен баланс. Нашето разбиране за устойчиво развитие започва от баланса на системата разум - реалност и завършва с развитието и.

 
INDEX | ВРЪЗКИ | КОНТАКТИ | ВЪПРОСИ
 
ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ © СФЕРА ИЛ ©